2013. november 14., csütörtök

A munkaerőpiac hallgatókkal szemben támasztott kompetenciaigényei

Egy kerekasztalbeszélgetés margójáraOktóber 29-én került sor a 9. Informatikai Szakmai Napok keretei között arra a kerekasztal beszélgetésre, melyen a debreceni informatikai szakma piaci szereplői és a kar képviselői a hallgatók figyelmétől övezve megvitathatták a munkaerőpiac pályakezdő szakemberekkel szemben támasztott követelményei és a felsőfokú informatikaoktatás közötti kapcsolatot. A beszélgetés során olyan csapásvonalak rajzolódtak ki, melyek mentén a továbbiakban egyrészt az aktívabb kommunikáció, másrészt a képzés tartalmi és módszertani fejlesztése is kilátásba helyeződött.


A beszélgetés során moderátor irányításával válaszolták meg a piac képviselői (az NI Hungary Kft-től Gábor András és Kertész Csaba, az IT Services Hungary Kft-től Czapovics József, az Epam Systems Hungary Kft-től Bessenyei Zsolt és a Neuron Szoftver Kft-től Bodrogközi László) a pályakezdők elvárt kompetenciáinak mibenlétére vonatkozó kérdéseket. Rövid bemutatkozás után az öt gyakorló szakember kiemelte, hogy interjúztatáskor első sorban a jelentkező készségeit, képességeit vizsgálják. Hogy a frissen végzettek sikerrel vegyék a kiválasztási folyamat állította akadályokat, első sorban ismerniük kell az egyes szakmai kompetenciaterületek közötti különbségeket annak érdekében, hogy a későbbiekben saját tudásukat és beállítottságukat figyelembe véve hatékonyan választhassák ki a számukra legszimpatikusabb szakmaterületet. Közkeletű tapasztalat, hogy egy adott pályázó munkaerő-piaci versenyképességét nagyban növeli, ha az általános, átfogó ismeretek helyett egy adott területhez (legyen az technológia, vagy munkafázis) kapcsolódóan rendelkezik behatóbb ismeretekkel. Így ugyanis a hétköznapi munka során a vállalat számára sokkal inkább hasznosítható lesz a jelölt, mint ha átfogóbb, de felületes tudást birtokol. A beszélgetés során kiderült továbbá, hogy a szaktudás tekintetében a rendszerszemlélet döntő fontosságú. Az ITSH képviseletében Czapovics József - kollégái egyetértésével megjegyezte, hogy érdemes volna projektmenedzsment ismereteket és ún. soft skilleket is beépíteni a tananyagba, annak érdekében, hogy a fiatalok már tanulmányaik során felkészülhessenek olyan szituációkra, melyek a hétköznapi munkában rendkívül gyakoriak (csoportmunka, koordináció, prezentáció stb.) Bár a gyakorlati tudás szerzése az Informatikai Kar vezetősége szerint is központi jelentőségű, a 3- 3 és fél éves képzési idő igen kevésnek bizonyul, ha az alaptudás megszerzéséről van szó, különösen annak tekintetében, hogy rendkívül heterogén tudásszinttel érkeznek a hallgatók a karra. Emellett rendkívül nehéz az elmélet és gyakorlat arányának optimalizálása is, tekintve, hogy egyik sem létezhet a másik nélkül. Dr. Mihálydeák Tamás, az Informatikai Kar dékánja felhívta a figyelmet az Msc fokozat munkaerő-piaci értékének meghatározására, mely közös érdek, és melyet ilyen formán a piac és az egyetem közösen kell, hogy priorizáljon.

A beszélgetés során végeredményben tehát az körvonalazódott, hogy az informatika oktatásban (mint ahogy a legtöbb európai uniós, oktatáshoz kapcsolódó cselekvési tervben is) a tanulási készség elsajátíttatása kell hogy legyen a legelső szempont. Ehhez elengedhetetlen az aktív hallgatói jelenlét és érdekképviselet is, melyet kapcsolatba lehetne hozni a piaci szereplők és az oktatók érdekképviseletével egy olyan fórum keretei között, amely a három láb véleménymegosztását és az igények jelzésének lehetőségét biztosítaná az oktatás taralmi korszerűsítésére vonatkozóan.

2013. november 6., szerda

Szoftverteszteléses kezdeményezések Debrecenben

Immár fél éve formálódik egy debreceni szerveződés, mely a tesztelés, mint szakma népszerűsítésén túl annak munkaerő-piaci jelentőségét hangsúlyozva szorgalmazza az egyetemi hallgatók e terület felé fordulását. A kezdeményezés első lépéseinek megtételéhez egy több lábon álló szakmai együttműködés létrehozása vezetett, melyet a kialakult debreceni szakembergárda elkötelezett és proaktív munkája segített elő.


A 2002-ben megalakult ISTQB® , azaz International Software Testing Qualifications Board non profit szervezetként hozta létre az „ISTQB® Minősített Szoftvertesztelő” oktatási tananyagot, mely a szoftver tesztelői szakmához tartozó kompetenciák világszerte elfogadott minősítési rendszerévé vált. A szervezet nemzetközi szinten, tesztelő szakemberek és szakértők önkéntes közreműködése által működik. Hazánk a HTB , azaz a Hungarian Testing Board, mint egyedüli teljes jogú tagszervezet megalakulásával kapcsolódott be a nemzetközi világszervezet munkájába. 2013 áprilisában azonban Debrecenben is elkezdődött valami. Informatikai cégek egy csoportja elhatározta ugyanis, hogy újszerű gyakorlati képzések szervezésével javítja a tesztelői szakma megítélését, és elősegíti, hogy az egyetemi hallgatók specializációjuk során jobban megismerkedhessenek a szakma lényegével és a későbbiekben a munkaerőpiacra is sikerrel léphessenek ki ez irányban. Az IT Services Hungary Kft. , a National Instruments Kft. és a Neuron Szoftver Kft. a Debreceni Egyetem Informatikai Karával , a Schönherz Informatikai Stúdióval és az Expert Training Kft-vel együttműködésben egy olyan szerveződést álmodott meg, mely a szakma fejlesztésének jegyében első körben az ISTQB® tananyagon alapuló képzést beépíti az egyetemi oktatásba, második körben pedig elősegíti, hogy a hallgatók gyakornoki programban, illetve szakmai továbbképzések során tehessék próbára megszerzett tudásukat. Ez a többoldalú együttműködés lehetővé teszi a hallgatók tudásának és kompetenciáinak a piaci igények maximális szem előtt tartásával történő fejlesztését már az intézményrendszerű felsőoktatás szintjén is.

A kezdeményezés első lépéseként október 16-ával a Debreceni Egyetemen elindult egy pilot képzés 18 hallgató részvételével. A 6x120 percesre tervezett előadássorozat folyamán a minden alkalommal más-más piaci résztvevőtől érkező előadók az ISTQB® tananyagon alapuló rövidített elméleti anyagot saját, hétköznapi életükből és munkájukból nyert tapasztalataikkal színesítve teszik gyakorlati jellegűvé. A pilot program tapasztalataira építve februártól már szabadon választható tárgyként kerül majd meghirdetésre a Neptunban a Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban (CoSTiP) nevet viselő kurzus, mely a közelmúltban zajló Informatikai Szakmai Napokon tartott, a témához kapcsolódó előadások látogatottsága alapján előreláthatólag nagy érdeklődésre tart számot a hallgatók körében. A debreceni teszteléses kezdeményezések középtávú céljai közé tartozik egy olyan tesztcentrum létrehozása, mely a HTB együttműködő partnereként a teszteléshez kapcsolódó szakmai programok és képzések szervezését, a tehetséggondozást és a munkaerő közvetítést tűzi ki célul Debrecenben és környékén.

2013. július 18., csütörtök

Informatikai szakmai gyakorlat Magyarországon?

the Hello and the Nei hao


Nemzteközi kitekintés az informatikaoktatás területén

Szabadidejében zenét hallgat és biciklivel veszi nyakába a várost barátai gyűrűjében. Hétvégenként szenvedélyesen járja sorra a bolhapiac standjait antik órák után kutatva. Chiu Darrel, a hong kongi informatikus hallgató a külföldi tapasztalatszerzés mellett döntött gyakorlati ideje letöltése kapcsán. Magyarországra, azon belül is Debrecenre esett a választása, ahol partnerünknél, a Neuron Szoftver Kft -nél működött közre a szoftverfejlesztésben. Hogy mik a benyomásai és tapasztalatai? Lássuk…

Hong Kong, Budapesttől kétszer nagyobb méretével és a maga 7 000 000 fő körüli lakosságával a Kínai Népköztársaság egyik különleges igazgatású területe. Darrel szerint sosem alszik. Az utcákon minden napszakban hömpölyög a tömeg, a boltok hajnalokig nyitva tartanak és a zsúfoltság ellehetetleníti a biciklizést. Ebből a közegből érkezett Debrecenbe a fiatal fejlesztő gyakornok, aki immáron másodszor élvezi Európa vendégszeretetét. Elsőként tavaly nyáron vett részt egy másfél hónapos önkéntes csereprogramban az AIESEC nevű non profit szervezet igazgatása alatt, melynek keretei között Lengyelországban gyakorolta a nyelvet. Hazatérve döntött úgy, hogy gyakorlatát is ebben a térségben szeretné tölteni. Barátai javaslatára esett végül éppen Magyarországra a választása.

Hong Kong sok-sok különbözősége ellenére az informatikai képzések kínálatát tekintve rendkívül hasonló hazánkhoz.
Az informatikai szektorban tetten érhető egyre növekvő munkaerőigény a világ egyik legfejlettebb térségeként számon tartott Hong Kongban* is, mind létszámban, mind tudásminőségben megnyilvánul. Ennek okán a jó képességű, végzett hallgatók rövid időn belül alkalmazásban találhatják magukat. Azonban mivel az informatikai technológia ma már minden vállalatnál kulcsfontosságú szerepet tölt be, függetlenül attól, hogy milyen területen tevékenykedik az adott cég, a tapasztalt szakemberek gyakran kezdenek más ágazatokban, akár banki vagy más pénzügyi szektorban dolgozni. Az így keletkezett szektoriális szivárgás tovább növeli a szakemberek iránti igényt az informatikai munkaerőpiacon. Ennek kielégítésére a területen két-féle képzési lehetőség áll rendelkezésre. Az egyetemeken zajló 3 éves felsőfokú oktatás során az első évben a programozás alapjaival ismerkednek a hallgatók, a tanterv pedig a járulékos fakultatív tárgyakkal egészül ki. A második évben kerül sor a szakirány megválasztására, illetve második szak, vagy minor megválasztására a 30 féle lehetőség közül. Az egyetemi felvételi igen rugalmas, hiszen a mesterszintű képzés elérhető akár művészeti, üzleti vagy tudományos előképzettségű hallgatók számára is.

Akik nem tudják teljesíteni az egyetemi felvételin szabott követelményeket, szakmai képzésekben vehetnek részt, noha ezek megbecsültsége nem összehasonlítható az egyetemi rendszerű képzésekével. Ennek ellenére, a szakma szignifikánsan több figyelmet fordít a szerzett tapasztalatokra , mint az előképzettségre, így a gyakornoki programokra különös hangsúly került az utóbbi években. A tanulmányok alatti munkatapasztalat-szerzés egyrészt gyakornoki programok, másrészt részidős foglalkoztatás által biztosított. Utóbbira a cégek körében is nagy a kereslet, hiszen a gyakornokok alacsonyabb bérezés mellett alkalmazhatók és lelkesek karrierjük első lépéseinek megtétele kapcsán.

Összességében tehát a munkatapasztalat-szerzés még egy olyan távoli és fejlett kultúrában is kulcsfontosságú szerepet játszik, mint Hong Kong. Gondoljunk hát bele, mennyivel megnövelheti akkor a munkaerő értékét a tapasztalat itt, Magyarországon, ahol évek óta probléma, hogy a fiatal végzett szakemberek nem rendelkeznek a hétköznapi élet gyors változásához való igazodás kompetenciáival . Azt a célt, hogy az informatikai munkaerőpiacra jól képzett és kellő gyakorlattal rendelkező fiatal szakemberek léphessenek be, az Expert Training Kft. is zászlajára tűzte. Az ehhez hasonló külföldi példákban pedig az okulás lehetőségét látjuk és az innen átvett jó gyakorlatokat igyekszünk beépíteni mindennapi munkánkba. Darrel azóta visszatért Hong Kongba és remélhetőleg pozitív élményei mesélésével társait is arra buzdítja, hogy hazánkban töltsék gyakorlati idejüket. Sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!

Darrel, Nei hao!*A World Economic Forum 2010/11-es hálózati felkészültségi indexe (NRI) szerint Hong Kong Ázsiában a 3., világviszonylatban a 12. helyen állt az IT fejlődésben mutatott szerepvállalás és az ebből szerzett haszon tekintetében.

2013. március 5., kedd

Tapasztalatok oktatói szemszögből

„…amit ezidő alatt el lehet érni, azt elértük.”


Beszélgetés a mobilalkalmazás fejlesztés tanfolyam oktatóival.

Az Expert Training Kft. és a Schönherz Akadémia együttműködésében szervezett mobilalkalmazás fejlesztői képzéshez kapcsolódó interjúsorozatunk soron következő, negyedik részében a képzést bonyolító három oktatót szólaltatjuk meg. Rigó Péter és Tóth Gábor az Invictus Games Kft.képviseletében oktatták a csoportnak az iOS programozást, míg Nagy Gábor a Neuron Szoftver Kft. színeiben az Android fejlesztéssel ismertette meg a résztvevőket. A formális oktatói tapasztalatokkal korábban nem rendelkező fejlesztőket tapasztalataikról, a csoportról és a program sikerességéről kérdeztük.


Expert Training Kft.: Hogyan fogadtátok a felkérést, hogy oktassatok a képzésben? Hogyan került rátok a választás?

Rigó Péter: Nálunk, az Invictusnál felmerült három név, ebből kettőt magam javasoltam, az alapján, hogy ki elérhető és könnyen mozgósítható. Végül a három jelölt közül rám esett a választás. Nagyon örültem, ennek a lehetőségnek, hiszen nagyon szeretek tanítani, már gimnáziumban is előfordult, hogy én tartottam az informatika órákat (nevet). Gábort én kértem fel, hogy legyen segítségemre, mivel úgy ítéltük meg, az iOS programozás átadásához két oktató lenne ideális.

Nagy Gábor: : Mivel az Invictustól két iOS-es kollega érkezett, így nyilvánvaló volt, hogy a Neurontól olyan oktatóra van szükség, aki az Android fejlesztéssel fog foglalkozni. A cégnél Android programozással csak én foglalkozom, így esett rám a választás. Amikor felkértek erre a feladatra, azonnal igent mondtam, hiszen mindig is érdekelt az oktatás, részben mivel tanár családból származom, részben pedig mivel voltak korábbi oktatói tapasztalataim. Előfordult, hogy akár csoportokat is korrepetáltam, így a tanári szerepkör cseppet sem volt idegen a számomra.


Expert Training Kft.: Milyen nehézségekkel kerültetek szembe a képzés során?

Rigó Péter: Nos, az iOS oktatásnál bizony merültek fel nehézségek, részben a felszereltség hiányából, illetve technikai malőrökből fakadóan, ám ezeket a problémákat szerencsére gyorsan sikerült megoldani. Jó volt szembesülni azzal, hogy a résztvevők motiváltak, jó a hozzáállásuk, együttműködőek. Külön pozitívum volt, hogy egy-két kivételtől eltekintve nagyjából hasonló tudásszinttel érkeztek a képzésre. A motiváltság számlájára írandó, hogy a fiúk gyakran próbáltak előre dolgozni, ami néha ugyan nehézségeket okozott, ám jó volt látni, mennyire akarnak dolgozni.

Nagy Gábor: Az Android fejlesztésnél, mivel a Java alapok nem voltak teljesen ismeretlenek a hallgatók számára (ellenben a teljesen új iOS technológiákkal), gyorsabb volt a haladás. Tapasztalatom szerint az esetleges fennakadásokat a gyengébb emberek felzárkóztatása okozta. Emellett számomra maga a felkészülés okozott nehézséget, nagyon időigényes volt felkészülni egy-egy képzési napra, gyakorlatilag még a karácsonyfa alatt is ezzel voltam elfoglalva (nevet).


Expert Training Kft.: Mit gondoltok a hallgatókról? Milyen volt a csoport? Hogyan sikerült az együttműködés?

Rigó Péter: A csoport, tudásszintjét tekintve nagyjából azonos szinten állt. Voltak kiemelkedő, és voltak gyengébb tagjai is. Amikor a projektmunkához két csoportot hoztunk létre, igyekeztük elérni, hogy a két csapat nagyjából azonos szinten legyen. Az oktató-hallgató közötti kommunikációval szerencsére sosem volt probléma, inkább néha a csapatokon belül voltak ebből fakadó problémák. Igaz, engem először magáztak, de aztán sikerült egy oldottabb légkört megteremteni, amelyben az volt a lényeg, hogy mindenki kérdezhessen, javasolhasson. Hamarosan egész családias légkör alakult ki.

Tóth Gábor: Jó volt látni, hogy a fiúk nemcsak velünk szemben, de egymással szemben is toleránsak voltak, gyakran egymásnak is segítettek. A kontakt órákon szembesültek egymás alkalmazásaival, terveivel, így egymáshoz is igazodtak. Ez jó irányba terelte a folyamatokat, hatékonyabbá tette a csapatmunkát is.

Nagy Gábor: Én azt figyeltem meg, hogy akik régebb óta ismerték egymást, jobban együtt tudtak működni, míg mások egymással nagyon nehezen tudtak kommunikálni. Szerencsére fegyelmezni nem nagyon kellett, hiszen a fiúk érdeklődők voltak a témával kapcsolatban. A kezdeti zavart azzal igyekeztem áthidalni, hogy meséltem pár szót magamról, ezután oldottabb lett a légkör.


Expert Training Kft.: A projektmunkában mennyire volt szükség az iránymutatásotokra?

Rigó Péter: Az egyik csoportnál először kissé félrement az elképzelés, ezt el kellett simítani, a másik csoportnál egyértelmű volt az ötlet és nem volt szükség iránymutatásra. A projektmunka kezdetén a flottakezeléssel kapcsolatban kértek segítséget, nem volt teljesen egyértelmű a számukra a feladat, de miután letisztáztuk a dolgokat, önállóan működtek tovább.

Tóth Gábor: Többször előfordult, hogy Facebookon kérdeztek a fiúk, akár a késő éjszakai órákban is, emiatt aggódtunk is kicsit, hiszen ahogy közeledett a projektzárás, egyre többet éjszakáztak és az utolsó napokban már nagyon kialvatlanok voltak.


Expert Training Kft.: Mi a véleményetek a képzés sikerességéről? Hogyan ítélitek meg a fejlesztett alkalmazásokat?

Rigó Péter: Ahogy az a záró rendezvényen is látható volt, sokan érdeklődtek a fiúk iránt, emiatt úgy gondolom, a program elérte a célját.

Nagy Gábor: Az Androidos oktatás három nap volt, amit ezidő alatt el lehet érni, azt elértük. Az Appok pedig nagyon jók lettek, a tanulási idő figyelembevételével különösen!

2013. február 28., csütörtök

A mobilalkalmazás fejlesztés aktualitása egy vezető szemszögéből II.

„A mobilfejlesztési tudást birtokló munkaerőre mindig szükség lesz a szektorban, így azoknak, akik úgy érzik, hogy nem ebben az irányban akarnak elindulni, azoknak azt tudom mondani, hogy kétszer gondolják meg!”


Beszélgetés Kozák Tamással, az Invictus Games Kft. ügyvezető igazgatójával.

Az Expert Training Kft. és a Schönherz Akadémia együttműködésében szervezett mobilalkalmazás fejlesztői képzéshez kapcsolódó harmadik interjúnkban a játékszoftverek fejlesztésével foglalkozó Invictus Games Kft. ügyvezető igazgatóját, Kozák Tamást kérdeztük a mobilfejlesztés aktualitásáról és a szakemberek szükségességéről. Az 1992-ben megalakult társaság napjainkra a kelet-közép-európai régió vezető játékfejlesztőjévé lépett elő, eddigi fennállása alatt pedig olyan partnerekkel működött együtt, mint a Codemasters, az Activision, vagy a Vanguard Games. A cég 2010-től az asztali számítógépek helyett már mobilplatformokra fejleszt.


Expert Training Kft.: Mi a véleménye, mennyire aktuális technológiai kérdés ma a mobilalkalmazás fejlesztés?

Kozák Tamás: Soha nem volt ennyire aktuális, mint most, hiszen a mobilalkalmazás fejlesztés ma a legdinamikusabban növekvő informatikai szektor. Ennek az az oka, hogy minden, ami mobillal kapcsolatos, nagyon népszerű manapság mind a fejlesztésben szereplő vállalatok, mind a felhasználók számára. A hardver és szoftvergyártók ezen a területen is egymásra vannak utalva, egyre több megkeresést kapnak a szoftverfejlesztők a hardvergyártók felől. A mobilfejlesztés a korábbi, még hagyományos mobiltelefonos, és elhanyagolt státuszából mára első helyre került. Ezt többek között abból is tapasztaljuk, hogy olyan nagy cégek, mint a Microsoft, a Sony, vagy a Nintendo, akik korábban az okostelefonokat, mobiltelefonokat, notebookokat teljesen lenézték, ma már ezeket tekintik az elsődleges platformnak, és hűen követik az Apple, Google és Samsung által jól kitaposott ösvényeket. Az ezen eszközökre való fejlesztés azonban teljesen más tudást igényel, mint a korábbi technológiák. A mobileszközöknek hála, a tapasztalt, szoftver-fejlesztés minden csínját-bínját ismerő szakembereknek is újra kell tanulniuk nagyon sok mindent.


Expert Training Kft.: A hétköznapi és az üzleti élet mely területein fognak elterjedni a közeljövőben a mobilalkalmazások?

Kozák Tamás: Ma már nem nagy dolog, ha valaki a telefonját használja Internet-böngészésre, közösségi oldalak megtekintésére, e-mailezésre, zenehallgatásra, fényképezésre, videofelvételek készítésére és vágására, csak hogy egy pár hétköznapinak számító példát említsek. (Maga a mobileszköz az okostelefonok változó méreténél fogva ugye nagyon változó, mert pl. a Samsung Galaxy S3 és az iPad Mini mérete között már nincs számottevő különbség, pedig utóbbi már tablet. A mobilfejlesztés tehát mind a telefonokra, mind a tabletekre kiterjed.) Emiatt az élet minden területén betörnek a mobileszközök a hétköznapokba. Ma már a személyazonosításra, fizetésre, e-ticketek használatára, is vannak kiforrott technológiák a mobileszközökhöz kapcsolódóan, de ugyanígy hétköznapinak számítanak az időjárással, vagy a tőzsdei hírekkel, egészségmegőrzéssel, sporttal kapcsolatos alkalmazások is. A felhasználók között gyerekektől az anyákon keresztül az üzletemberekig, tulajdonképpen mindenkit érthetünk, akinek a családjában van legalább egy készülék.

Steve Jobs egy elhíresült mondata volt, melyet később az Apple védett szlogenjévé tett, hogy: „There’s an App for that.” Azaz, bármi is jusson eszünkbe, bármire is van szükségünk, biztosan van rá alkalmazás.


Expert Training Kft.: Egy szoftverfejlesztő cég vezetőjeként, Ön szerint mennyire szükséges a mobilalkalmazás fejlesztői képzettséggel rendelkező munkaerő?

Kozák Tamás: Maximálisan szükséges, ugyanis nagyon sok olyan felkérést kapunk, amely olyan cégektől érkezik, akikről korábban nem gondoltuk volna, hogy valaha is szükségük lesz mobilfejlesztésekre. Ennek az az oka, hogy a cégek kezdenek rájönni, hogy nagy mértékben megkönnyíti munkájukat egy-egy személyre szabott mobilalkalmazás. Pl. egy autókereskedés, egy étterem, egy szerviz mobilalkalmazása elirányíthatja a vásárlót az üzletbe.

A nagy piaci igények kielégítéséhez szakemberekre van szükség, ezekből pedig rendkívül nagy a hiány. A szaktudással rendelkezők többnyire egy másik cégnél szereztek képzettséget és jelenleg is ott dolgoznak. Autodidakta módon igen nehéz elsajátítani a szükséges ismereteket, az egyetemen pedig még nincs ilyen jellegű oktatás.

Ami a játékfejlesztést illeti, ez egy rendkívül különleges területe a szoftverfejlesztésnek, hiszen olyan mennyiségű és jellegű speciális tudást igényel, amely semmilyen más informatikai technológiához nem fogható. Ennek oka, hogy a játékoknak nagyon komoly mesterséges intelligenciával kell rendelkezniük, emellett fontos elemük a gameplay, a zene, a fizikai szimuláció, a renderelés, azaz a megjelenítés egyre élethűbb megoldásai, s mindez valós időben. Mindezek mellett elengedhetetlen a komoly hálózati szaktudás, és adatbázis építéshez kapcsolódó tudás is. Mivel ma már a mobilkészülékek olyan erős hardverrel rendelkeznek, mint pár éve egy komoly asztali számítógép, ezért egy programozó számára a mobileszközökre irányuló játékfejlesztés nagyon nagy kihívást jelent, és mire valaki igazán képzett lesz a területen, az 3-4, a területen eltöltött évbe is beletelhet.


Expert Training Kft.: Mi a véleménye a Schönherz Akadémia által kínált karrierprogramról, azon belül is az aktuális mobilalkalmazás fejlesztői képzésről?

Kozák Tamás: Első perctől nyitott és lelkes voltam a kezdeményezéssel kapcsolatban, mivel, mint azt említettem, nagy szükségünk van új és képzett munkaerőre. Minden informatikust buzdítok, hogy képezze magát, és vegyen részt ezekben a programokban. A mobilfejlesztési tudást birtokló munkaerőre egyre nagyobb szükség lesz az informatikai szektorban, így azoknak, akik úgy érzik, hogy nem ebben az irányban akarnak elindulni, azt tudom mondani, hogy kétszer gondolják meg. A képzés ezen a területen pedig azért is nagyon hatékony, mert a megfelelő alapismeretek birtokában könnyű relatíve rövid idő alatt látványos eredményeket elérni.

Tapasztalataim szerint, akik a Schönherz Iskolaszövetkezettől diákmunkásként érkeztek hozzánk, összehasonlíthatatlanul magasabb tudással rendelkeznek most, mint érkezésükkor, és ez a mindennapos gyakorlati munkával eltöltött időnek köszönhető. Ráadásul nálunk, az Invictus-nál, mindegyik diákmunkásból határozatlan idejű szerződéssel rendelkező alkalmazott lett. A legjobb programozóink, a legjobb designerünk korábban mind-mind Schönherzesek voltak.

2013. február 26., kedd

A mobilalkalmazás fejlesztés aktualitása egy vezető szemszögéből I.

„Az informatika olyan terület, amelyben a semmiből az emberi értelem által hozunk létre hatalmas értéket a társadalom és a gazdaság számára egyaránt. Kevés jó emberrel is nagy értékeket lehet létrehozni, ha az a kevés ember megfelelő hozzáállással és képzettséggel rendelkezik. Ez egy olyan ásványkincs, ami az agyunkban van.”


Beszélgetés Bodrogközi Lászlóval, a Neuron Szoftver Kft. ügyvezető igazgatójával.

Az Expert Training Kft. és a Schönherz Akadémia együttműködésében szervezett mobilalkalmazás fejlesztői képzéshez kapcsolódó második interjúnkban egy, a szakmában rendkívül elismert fejlesztő cég vezetőjét kívántuk megszólaltatni e technológiával kapcsolatban. Az értékesítés támogató és logisztikai szoftverek fejlesztésével, illetve informatikai projektmenedzsmenttel foglalkozó Neuron Szoftver Kft. idén ünnepli 15. születésnapját. Fennállása óta debreceni székhelyén működik, ám fejlesztéseit öt európai országban is használják. A vállalat jellegzetessége, hogy bár nemzetközi piacra dolgozik, igyekszik megőrizni családias légkörét. A cég ügyvezető igazgatójával, Bodrogközi Lászlóval beszélgettünk a mobilfejlesztés aktualitásáról, a munkaerő-piaci igényekről és a képzések szükségességéről.


Expert Training Kft.: Mi a véleménye, mennyire aktuális technológiai kérdés ma a mobilalkalmazás fejlesztés?

Bodrogközi László: A fiatal generációk gyors mobileszközökhöz kapcsolódó szocializációja miatt a mobilalkalmazás fejlesztés területe napjainkban rendkívüli aktualitással bír. Mivel kéznél vannak, a mobileszközök sokkal személyesebb kapcsolatot teremtenek a felhasználóval, mint az asztali számítógépek, melyek helyhez kötöttek és melyek használhatóságát többek között a munkahelyi tevékenységek is korlátozzák, hisz például egy munkahelyi számítógépet az ember kevésbé tud személyes jellegű dolgokra használni. Mivel a mobileszközök alacsony áruk miatt lassan mindenki számára elérhetőek lesznek, a közeljövőben számos új területen fognak megjelenni mobilalkalmazások is. A hétköznapokban olyan új technológiák terjednek majd el, melyek mai elődjeiknek biztonságosabb, hatékonyabb másaik lesznek.

A sztenderd alkalmazásokon túl, az üzleti szférában az információátadás lesz az elsődleges terület. Mivel a mobileszközök kevésbé alkalmasak a részletes kommunikációra, a közeljövőben egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni a mobileszközökön keresztül bonyolított, célzott információátadás. Ez olyan technológiák által valósulhat meg, melyek nem pusztán üzenetküldést, hanem sokkal inkább strukturált, rendszerezett információátadást tesznek majd lehetővé, kiaknázva ezzel a mobileszközök PC-ktől eltérő sajátosságait.


Expert Training Kft.: Egy szoftverfejlesztő cég vezetőjeként, Ön szerint mennyire szükséges a mobilalkalmazás fejlesztői képzettséggel rendelkező munkaerő?

Bodrogközi László: Ma a magyar munkaerőpiacon képzett munkaerőből hiány, képzetlenből pedig többlet van. A képzett munkaerő aránya mindenekelőtt nem azonos a végzettséggel rendelkezőkével, informatikai területen pedig ez hatványozottan igaz! Ennek oka, hogy az informatika fejlődési ütemét sem a közoktatás, sem a felsőoktatás nem tudja követni. Kevés a mindennapokban, munkájuk mellett is fejlődni képes oktatók száma, akik képesek lépést tartani a változásokkal, aktualitásokkal. A jelen magyar felsőoktatási struktúra a számítástechnika területén kevésbé hatékony, mert hiányzik belőle a külföldi országokban az oktatás részét képző innováció és technológiafejlesztés.

Magyarországon nem biztosított a hallgatók számára a központilag szervezett továbbképzések lehetősége, így mindenkinek személyes önszorgalmán, motivációin múlik, lépést tart-e a változásokkal és szüntelen fejlődéssel.

A mobilalkalmazás fejlesztéshez szükséges eszközök egy hallgató számára igen drágák, emiatt egyrészt a legtöbb helyen hiányzik a képzés jellegének megfelelő infrastruktúra, másrészt pedig a technológia költségessége miatt a képzés is költségessé válik, így viszont magánemberként és fiatalként nagyon nehéz eljutni erre a területre. Ez az oka annak, hogy egy ennyire aktuális és dinamikus területen mégsincs elég ember.

Az lenne a megoldás, ha lennének olyan központok, ahol adott az infrastruktúra és a személyi háttér olyan oktatók képében, akik a mindennapi munkájuk során is rá vannak kényszerítve a gyors fejlődésre. E mellett azonban a hallgatók motiváltságát is növelni kell, és nagy előrelépést jelentene, ha a felsőoktatás és a piaci szektor közeledne egymáshoz olyan lehetőségeket biztosítva, melyek által a hallgatók esélyt kapnának, hogy tartsák, vagy még inkább felvegyék a lépést a dinamikus fejlődéssel.


Expert Training Kft.: Magánemberként és cégvezetőként miért támogatja a mobilalkalmazás fejlesztéshez kapcsolódó képzési lehetőségeket?

Bodrogközi László: Cégvezetőként első a cég érdeke, ami nem más, mint hogy jól képzett humán erőforrásra tegyen szert, emiatt fontos, hogy a lehető legaktuálisabb technológiák ismeretének birtokában legyen egy informatikai szakember. Magánemberként pedig fantasztikus érzés, hogy néhány ötletből hogyan lehet hatalmas értéket létrehozni. Az informatika olyan terület, amelyben a semmiből az emberi értelem által hozunk létre hatalmas értéket a társadalom és gazdaság számára egyaránt. Kevés jó emberrel is nagy értékeket lehet létrehozni, ha az a kevés ember megfelelő hozzáállással és képzettséggel rendelkezik. Ez egy olyan ásványkincs, ami az agyunkban van. Ez egy költő vagy egy zeneszerző öröméhez hasonlítható. Ennek az örömnek a megismerése miatt lényeges a képzés a fiatalok számára.

2013. február 22., péntek

Schönherz Akadémia Előadás

Beszámoló a "tanfolyami termékbemutatóról"

Tegnap zárult a debreceni Schönherz Akadémia és az Expert Training Kft. első közös mobilalkalmazás fejlesztői képzési programja.

A rendezvény résztvevőinek soraiban az informatikai szcéna apraja-nagyja képviseltette magát, hiszen a különböző szoftverfejlesztő cégek és a Schönherz Iskolaszövetkezet budapesti, debreceni és miskolci vezetősége mellett, az informatikushallgatók is szép számban jelentek meg az este 6 órakor kezdődő előadáson. A Debreceni Egyetem Informatikai Karának nagyelőadójában megrendezésre kerülő bemutatón a mobilalkalmazás fejlesztői karrierprogram résztvevői mutatkoztak be a program keretei között fejlesztett flottakezelő alkalmazásaikkal. A prezentációk végeztével a Schönherz Akadémia egy állófogadáson látta vendégül az érdeklődőket, melyen lehetőség nyílt a fejlesztett alkalmazások megtekintésére, kipróbálására, illetve a program résztvevőivel történő személyes konzultációra is.

Az előadást 18 órakor a Schönherz Iskolaszövetkezet debreceni régióvezetője, Lovas István nyitotta meg rövid köszöntőjével, melyben a Schönherz Akadémia lényegéről és céljairól beszélt, illetve köszönetet mondott az oktatóknak (Nagy Gábornak a Neuron Szoftver Kft., valamint Rigó Péternek és Tóth Gábornak az Invictus Games Kft. fejlesztőinek). A képzés szakmai hátteréről, a belépési feltételekről, a felvételiről és a képzés kulisszatitkairól Juhász István, az informatikai kar nyugalmazott oktatója, a képzés szakmai vezetője tájékoztatta a jelenlévőket mesélt a hallgatóságnak. Ezt követően került sor a 9 hallgató prezentációira. A fiúk egy 4 és egy 5 fős csoportban hajtották végre a képzést lezáró projektmunkákat. Feladatuk egy-egy specifikált flottakezelő mobilalkalmazás fejlesztése volt, melyet a csapatok más-más módon közelítettek meg. A hallgatóság érdeklődéssel figyelte a fiúk előadásait, melyek során röviden bemutatták a csapatuk által fejlesztett applikációt, annak szerkezetét, designját, működési elveit és saját, személyes feladataikat, melyek elvégzésével hozzájárultak a sikeres végeredmény létrejöttéhez. Mivel itt nem csak a szerzett szakmai ismeretekre derült fény, hanem olyan nélkülözhetetlen kompetenciákra is, mint az előadói képességek, kommunikációs készségek, beszédkészség, így az egyéni prezentációkból felépülő előadás -ahogy Juhász István fogalmazott- egyfajta "tanfolyami termékbemutatóként" funkcionált, mely a cégek választását könnyítette meg.

Schönherz Akadémia Előadás


A másfél órás előadás után a kötetlenebb kommunikáció céljából szervezett állófogadás adott lehetőséget a cégvezetők és a hallgatók közötti kapcsolatteremtésre, illetve a két csapat alkalmazásainak megtekintésére. A rendezvény sikerét mi sem bizonyította jobban, mint a prezentációt frissen túlélt, megkönnyebbült résztvevők büszke mosolya és a vezetők érdeklődő kérdései. No meg a sok-sok kézfogás...

A Schönherz Akadémia a mobilalkalmazás fejlesztői pilotprogramot, hasonlóan egyetemi hallgatók részvételével, a debreceni képzés tapasztalatainak tanulságait levonva jövő héttől már Miskolcon bonyolítja.

2013. február 19., kedd

Az informatikai tehetséggondozás aktualitásai a régióban és országos szinten

"Mára egy egyértelműen keresleti piac alakult ki, és a fellépő szakemberhiányt az egyetemről kikerülő frissdiplomások sem enyhítik."


Beszélgetés Lovas Istvánnal, a Schönherz Iskolaszövetkezet régióvezetőjével.

"Az Akadémia fő célja, hogy az egyetemi hallgatók tudása és a piaci elvárások közötti egyre markánsabban megjelenő különbségeket csökkentse azáltal, hogy a hallgatók szakmai tudását munkaerő-piaci követelményekhez igazodó képzésekkel növeli, illetve lehetőséget biztosít a gyakorlati tapasztalatszerzésre is."

Az Expert Training Kft. megalakulása óta az informatikai munkaerőpiac igényeihez igazodó képzések szervezésének zászlóvivője a kelet-magyarországi régióban. 2012 decembere és 2013 januárja között egy, a piacon egyedülállónak számító mobilalkalmazás fejlesztői képzést bonyolított le a vállalat a Schönherz Akadémiával együttműködésben, a Debreceni Egyetem informatikus hallgatóinak részvételével. Az újító erejű kezdeményezés megvalósulásáról és sikereiről, a képzések tapasztalatairól, vállalati vezetők véleményéről számolunk be ötrészes interjúsorozatunkban.


Elsőként a Schönherz Akadémiáról, az informatikai tehetséggondozásról, a képzések szükségességéről, hasznosulásáról, illetve a karrierprogramokról kérdeztük Lovas Istvánt, a Schönherz Iskolaszövetkezet debreceni régióvezetőjét.

Expert Training Kft.: Milyen szerepet tölt be az informatikai tehetséggondozásban a Schönherz Akadémia?
Lovas István: Cégcsoportunk két részből, a Schönherz Informatikai Stúdióból és a Schönherz Iskolaszövetkezetből áll. Fő profilunkat a szakmai diákmunka közvetítés képezi. Elsősorban informatikai- és egyéb mérnöki területeken biztosítunk szakmai munkalehetőséget a nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemistáknak. Ezen tevékenységünk támogatása céljából hoztuk létre a Schönherz Akadémiát 2012 őszén. Az Akadémia fő célja, hogy az egyetemi hallgatók tudása és a piaci elvárások közötti egyre markánsabban megjelenő különbségeket csökkentse azáltal, hogy a hallgatók szakmai tudását munkaerő-piaci követelményekhez igazodó képzésekkel növeli, illetve lehetőséget biztosít a gyakorlati tapasztalatszerzésre is.
E célkitűzésünkkel mind a partnereink, mind a képzésekben résztvevő fiatalok versenyképességét támogatjuk. Programjainkat jelenleg a Schönherz irodák városaiban bonyolítjuk, így Debrecenben, Miskolcon és Budapesten, ám rövid távú terveink között szerepel egy szegedi és egy pécsi iroda megnyitása is, így remélhetőleg az Akadémia tevékenysége országos szintre emelkedik majd.

Expert Training Kft.: Hogyan került kapcsolatba az Akadémia és az Expert Training Kft.?
Lovas István: Az Expert Training Kft., mint informatikai képzések szervezésével foglalkozó felnőttképzési intézmény, már korábban is bonyolított a Schönherz Iskolaszövetkezettel együttműködésben képzéseket, így kézenfekvő volt, hogy az Akadémia megalakulásával a Kft. stratégiai partnerré lépjen elő, és a szakmai képzések megszervezésében, lebonyolításában működjön közre.

Expert Training Kft.: Milyen típusú képzések szerepelnek az Akadémia programjában?
Lovas István: A partnereink által jelzett humánerőforrás igények, illetve a hallgatók ezen követelményekhez viszonyított kompetenciáinak figyelembevételével állítjuk össze az aktuális képzési programjainkat az IT technológia minden területén. Terveink között szerepel Java, .NET, SQL és egyéb informatikai technológiákhoz kapcsolódó képzések bonyolítása. Első akadémiai programunkat pedig 2012 decemberében a mobilalkalmazás fejlesztés területén indítottuk el Debrecenben.

Expert Training Kft.: Miért épp a mobilalkalmazás fejlesztői képzés nyitotta az Akadémia képzéssorozatát?
Lovas István: A mobilalkalmazás fejlesztés ma az egyik legdinamikusabban fejlődő területe az informatikának. Sok cég keres, de nem talál képzett szakembereket erre a területre. Mára egy egyértelműen keresleti piac alakult ki, és a fellépő szakemberhiányt az egyetemről kikerülő frissdiplomások sem enyhítik. Erre az igényre reagáltunk ezzel az alapfokú juniorképzéssel.

Expert Training Kft.: Miért jó ez az együttműködés a partnercégek számára?
Lovas István: Partnereink számára döntő fontosságú, hogy programunkban való részvételük garantálja, hogy a számukra szükséges képzettségű munkaerőhöz juthassanak hozzá. Mivel nyomon követhetik a képzésekben résztvevő hallgatók teljesítményét, illetve a képzési tematikát és az oktatás ütemezését is, így kiválaszthatják a számukra legszimpatikusabb pályázót, akivel a továbbiakban együtt kívánnak dolgozni, illetve a képzés időbeosztását figyelembe véve a munkaerő felvételt is ütemezni tudják. Mivel ismerik a képzésben nyújtott ismeretek jellegét, így a felvett munkaerő tudásával kapcsolatban a cégeket nem érheti meglepetés.

Expert Training Kft.: Mit és hogyan profitálhatnak a hallgatók ebből a programból?
Lovas István: A hallgatók számára ez egy egyedülálló lehetőség, hiszen ingyenesen vehetnek részt olyan képzésekben, melyek anyagi és fizikai elérhetősége a mai Magyarországon rendkívül korlátozott részben a szükséges infrastruktúra költségessége miatt, részben pedig az ebből fakadó eszközhiány miatt, ami többek között a legtöbb felsőoktatási intézményre jellemző. Mivel az Akadémia egy komplett karrierprogramot kínál, így nem csak rövid távon biztosít szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget. Amennyiben a hallgatóknak sikerül elhelyezkedniük a gyakorlati program keretei között, úgy olyan kapcsolatokra tehetnek szert, melyek a későbbiekben elősegíthetik hosszú távú elhelyezkedésüket is.

2013. február 14., csütörtök

Újraindultunk!

Big Data, Data Science, m_science, BI, BYOD, mobil alkalmazás, üzleti elemzés, memória adatbázis, szociális média az üzletben, harmadik platform. Divatfogalmak, amelyek eltűnnek a süllyesztőben, vagy az IT közeljövőjének meghatározó elemei lesznek? Mire kell figyelni, hogy ne maradjunk le? Merre halad a technológia? Tudjuk-e követni a fejlődést?

Hány pályakezdő és már gyakorlott szakembert interjúztattál a közelmúltban adott szakismeretű (Java, C# programozó, iOS fejlesztő, adatbázis-fejlesztő, stb.) embert keresve? És hány százalékuk felelt meg? Igaz, hogy sok területen keresleti piac van az informatikában? És hogy a frissen végző hallgatók közül egyre többen egyre kevesebbet tudnak? Mi lehet a megoldás?

Újraindul az Expert Training blogja. Figyeld, olvasd, oszd meg!